Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Urząd Gminy Bledzew

Sprawy Urzędowe

REFERAT I SAMODZIELNE STANOWISKA  URZĘDU  GMINY  BLEDZEW

 

REFERAT  FINANSOWY

 Na stanowisku pracy ds. księgowości budżetowej prowadzone są sprawy związane z księgowością budżetową oraz tworzeniem i rozliczaniem funduszy, a w szczególności:

a)     prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków i kosztów,

b)     prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald,

c)     prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów, w tym listy płac, kart wynagrodzeń, rozliczanie delegacji służbowych, itp.

d)     opracowywanie projektów planów funduszy gminnych, dysponowanie środkami funduszy gminnych,

e)     prowadzenie księgi inwentarzowej urzędu.

 

Pracownicy referatu:

- Marzena Kałuska,

- mgr Dorota Andrzejewska

     tel. 957436616

 

Na stanowisku ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku prowadzone są sprawy związane z księgowością podatków i opłat, wymiar i pobór lokalnych podatków i opłat, a w szczególności:

a)     prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,

b)     terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,

c)     dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych,

d)     półroczne zamykanie konto kwitariuszy, uzgadnianie inwentaryzacji z urządzeniami księgowymi,

e)     wypisywanie pokwitowań w kwitariuszach wpłat od podatników i sołtysów oraz rozliczanie kwitariuszy przychodowych,

f)       prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

g)     prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

h)     zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego oraz innych opłat,

i)        proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez radę gminy,

j)       proponowanie wysokości stawek opłat lokalnych i ich pobór,

k)      wymiar funduszu gminnego,                                                             

l)        rejestr przypisów i odpisów,

m)    prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru, umorzenia, obniżenia, ulg, rozkładanie na raty podatków i opłat.

 

Pracownicy referatu

- mgr Wioletta Tomczyk

   tel. 957436612

 

Na stanowisku ds. obsługi kasowej prowadzone są sprawy związane z obsługą kasową urzędu, a w szczególności:

a)     podejmowanie gotówki z banku,

b)     przyjmowanie wpłat,

c)     dokonywanie wypłat,

d)     prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,

e)     sprzedaż znaczków skarbowych i zakup,

f)       prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie,

g)     sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów.

Pracownicy referatu:

- Halina Kawecka

   tel. 957436614

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  OBSŁUGI  RADY  GMINY 

 Obowiązki w zakresie planowania pracy rady gminy i jej komisji:

1)     zbieranie propozycji do tematyki planów pracy od radnych,  kierownictw organizacji społecznych i samorządowych,

2)     Kompletowanie zebranych propozycji i przedstawianie ich Przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji oraz opracowywanie zgodnie z ich wytycznymi projektów planów pracy Rady i jej komisji,

3)     czuwanie nad terminową realizacją zatwierdzonych planów.

 Obowiązki w zakresie obsługi Rady Gminy:

1)     opracowywanie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady projektów porządku dziennego sesji, wykazu osób proponowanych do udziału w obradach oraz projektu harmonogramu prac przedsesyjnych i doręczenie ich zainteresowanym w celu wykonania określonych w nim zadań,

2)     dopilnowanie, aby w określonym terminie zastały złożone materiały będące podmiotem obrad (plany, oceny, sprawozdania, informacje i projekty uchwał w odpowiedniej ilości egzemplarzy) w celu rozpatrzenia ich na posiedzeniu zainteresowanej komisji oraz potrzeb radnych,

3)     przygotowanie zawiadomień i zaproszeń oraz rozsyłanie ich wraz z zatwierdzonymi materiałami sesyjnymi do radnych i innych osób zaproszonych,

4)     dopilnowanie należytego przygotowania sali obrad i stworzenie odpowiednich warunków obrad,

5)     sporządzanie protokołów z sesji i przedstawiania Przewodniczącemu do podpisu i do wglądu Radnym,

6)     opracowywanie interpelacji i wniosków radnych zgłaszanych w toku sesji, przedstawianie ich Przewodniczącemu oraz czuwanie nad ich terminową realizacją przez zainteresowane instytucje,

7)     prowadzenie zbioru uchwał Rady, czuwanie nad ich realizacją, dopilnowanie okresowego sporządzania przez zainteresowane jednostki sprawozdań i informacji o ich realizacji,

8)     przesyłanie uchwał Rady do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – gdy jest taki wymóg prawny.

 Obowiązki w zakresie obsługi spraw Przewodniczącego Rady:

1)     dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady okresowych badań i analiz wycinkowych i kompleksowych z zakresu problematyki funkcjonowania Rady i jej organów,

2)     współdziałanie z pracownikami Urzędu w sprawach załatwiania listów, wniosków, postulatów i skarg obywateli kierowanych do Przewodniczącego,

3)     wykonywanie czynności związanych z realizacją postanowień regulaminu Rady,

 Obowiązki w zakresie obsługi Komisji Rady:

1)     prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów pracy Komisji i ich realizacją,

2)     prowadzenie spraw technicznych posiedzeń komisji,

3)     dostarczanie wniosków komisji do zainteresowanych jednostek, prowadzenie ich rejestrów i czuwanie na terminową realizacją,

4)     sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i prowadzenie ich zbioru,

5)     obsługiwanie komisji niestałych powoływanych doraźnie przez Radę.

 Obowiązki w zakresie tworzenia radnym właściwych warunków wykonywania ich mandatu:

1)     dostarczanie radnym materiałów i informacji umożliwiającym świadome i aktywne uczestnictwo w sesjach, pracach komisji, w spotkaniach z wyborcami, itp.,

2)     pomoc w organizowaniu spotkań wyborców z posłami, senatorami, z członkami sejmiku samorządowego i radnymi własnej rady,

3)     organizowanie współdziałania radnych z organami samorządu mieszkańców wsi – Radami Sołeckimi,

4)     prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem.

 Obowiązki w zakresie rozwijania i koordynowania pracy organów samorządu wsi:

1)     czuwanie nad zgodnością działania organów samorządowych z działalnością Rady i jej komisji,

2)     współorganizowanie zebrań wiejskich,

3)     nadawanie biegu wnioskom organów samorządowych i czuwanie nad ich realizacją,

4)     przygotowanie okresowych narad z sołtysami i zapewnienie im technicznej obsługi.

 Obowiązki w zakresie organizacji wyborów:

1)     załatwianie spraw technicznych związanych z wyborami Prezydenckimi, do Sejmu i Senatu RP, Rady Powiatu, Rady Gminy, Sołtysów i członków  samorządu mieszkańców, ławników.

 Obowiązki w zakresie spraw innych:

1)     opracowywanie informacji i innych materiałów dla potrzeb sejmiku samorządowego i wojewody.

2)     Prowadzenie spisu spraw, rejestrów uchwał Rady, wniosków Komisji, wniosków i interpelacji Radnych, kompletowanie akt objętych zakresem czynności zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

 

Pracownicy:

- mgr Marta Zasim

tel. 957436628

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  KANCELARYJNO-SEKRETARSKICH  I  ADMINISTRACYJNO  GOSPODARCZYCH

 Obowiązki  z zakresu spraw obywatelskich:

1)     wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym,

2)     przyjmowanie pism sądowych,

3)     przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,

4)     wywieszanie ogłoszeń sądowych,

5)     składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów,

6)     przyjmowanie i wywieszanie obwieszczeń o licytacji.

 Obowiązki z zakresu spraw organizacyjnych:

1)     prowadzenie kancelarii urzędu,

2)     przyjmowanie, wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3)     rozdzielanie korespondencji po dekretacji na poszczególne stanowiska pracy,

4)     obsługa techniczno – biurowa narad i zebrań organizowanych  przez Wójta Gminy,

5)     wykonywanie czynności związanych z załatwianiem skarg i wniosków, w tym prowadzenie rejestru i ewidencji, nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,

6)     obsługiwanie centralki telefonicznej, radiotelefonu, kserokopiarki, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

7)     udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych urzędu.

8)     Prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno – adresowych dla potrzeb urzędu,

9)     Prenumerowanie czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne

10)Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, itp.,

11)Prowadzenie magazynku materiałów biurowych,

12)Gospodarka drukami i formularzami,

13)Nadzór nad pracą pracowników obsługi Urzędu,

14)Prowadzenie rejestru wykonywania aktów prawnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministrów, uchwał Sejmiku Samorządowego, zarządzeń i decyzji Wojewody, zarządzeń i decyzji Wójta,

15)Kompletowanie przepisów prawnych – Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, itp.,

 

Pracownicy referatu:

-  Monika Banasiak

   tel. 957436610

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  OBYWATELSKICH  I  STANU  CYWILNEGO

 Obowiązki z zakresu spraw obywatelskich:

1)     wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

2)     prowadzenie ewidencji ludności,

3)     wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania,

4)     wydawanie informacji o obywatelach zgodnie z ustawą o ochronie dóbr osobistych

 Obowiązki z zakresu spraw stanu cywilnego:

1)     wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

2)     przyjmowanie oświadczeń o:

a)     wstąpieniu w związek małżeński,

b)     braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c)     stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

d)     wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e)     wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

f)       powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

g)     uznaniu dziecka,

h)     uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

i)        nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

j)       wskazania kandydata na opiekuna prawnego,

3)     ustanawia pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne,

4)     wydaje zaświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych osób fizycznych,

5)     przyjmowanie pism sądowych w sprawach rodzinnych,

6)     powiadamia sąd opiekuńczy o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,

7)     ustanawia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

8)     składa na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.

 Obowiązki z zakresu innych spraw:

1)     prowadzenie statystyki ludności,

2)     sporządzanie list wyborców,

3)     sporządzanie list i zestawień ludności dla potrzeb szkół, wojska, itp.,

 Obowiązki w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o:

1)     zgromadzeniach,

2)     prawa o stowarzyszeniach,

3)     zbiórkach publicznych,

4)     zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową

 

Pracownicy referatu:

-  mgr Agnieszka Zakrzewska

   tel. 957436615

  

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  OBRONY  CYWILNEJ,  SPRAW  WOJSKOWYCH  I  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

 Obowiązki z zakresu spraw obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego:

1)     przygotowuje wykonanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

2)     prowadzi sprawy przedsięwzięć obrony cywilnej,

3)     administruje rezerwami osobowymi,

4)     przeprowadza czynności związane z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziała z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi.

5)     Wzywa do rejestracji poborowych,

6)     Bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu rejestracji poborowych,

7)     Przygotowuje wezwania do stawienia się przed komisją poborową i lekarską,

8)     Współdziała z władzami wojewódzkimi i powiatowymi w przeprowadzeniu poboru

9)     Zawiadamia Komendanta WKU o zwolnieniu, zatrudnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku pracownika podlegającego czynnej służbie wojskowej,

10)Przygotowuje zaświadczenia w sprawie powszechnego obowiązku obrony,

11)Dokonuje zameldowania osób podlegających obowiązkowi czynnej służbie wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się go z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,

12)Zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień oraz Wójta właściwego ze względu na poprzednie miejsce zamieszkania lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące lub podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej zgłoszonych przy spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego,

13)Organizuje doręczanie i doręcza karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenie mobilizacji i w czasie wojny (służba kurierska),

14)Przygotowuje sprawy decyzji uznającej poborowego za jedynego żywiciela rodziny,

15)Prowadzi sprawy formacji obrony cywilnej oraz magazyn OC,

16)Prowadzi sprawy związane z zobowiązaniami na rzecz mobilizacyjnych sił zbrojnych

17)Przygotowuje decyzje w sprawach:

a)     przygotowania do samoobrony,

b)     o przeznaczeniu umundurowania lub rzeczy ruchomej na cele  świadczeń rzeczowych

c)     w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,

18)przygotowuje lokale na zakwaterowanie przejściowe,

19)przygotowuje umowy w sprawie należności za tymczasowe zakwaterowanie

20)udziela pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym

21)prowadzi sprawy działań zapobiegających naruszeniu prawa,

22)prowadzi współpracę z organami policji na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie gminy,

 Obowiązki z zakresu spraw ochrony przeciwpożarowej

1)     Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną przeciwpożarową w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Gminie,

2)     Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia jednostkom ochotniczym straży pożarnych:

a)     środków alarmowania i łączności,

b)     pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania oraz materiałów niezbędnych do konserwacji, eksploatacji i naprawy,

c)     środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

3)     Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,

4)     Współdziałanie z odpowiednimi stanowiskami pracy urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie remontów strażnic i zbiorników wodnych.

5)     Prowadzenie spraw związanych w powoływaniem, odwoływaniem i działalnością Komendanta Gminnego OSP,

6)     Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie wyznaczenia strażom pożarnym środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń,

7)     Sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową  OSP,

8)     Prowadzenie rejestracji terenowych OSP,

9)     Organizowanie kontroli przestrzegania przepisów ppoż. przez właścicieli i użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych, zakładów pracy oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych,

10)Prowadzenie spraw zakupu i rozliczanie paliwa,

11)Rozliczanie kart drogowych kierowców OSP,

12)Rozliczanie godzin pożarowych Członków OSP biorących udział w akcji gaśniczej.

Obowiązki z zakresu spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej

1)     Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

2)     Przygotowywanie decyzji w sprawie wydania lub cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 Obowiązki z zakresu innych spraw:

1)     Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem godzin przepracowanych na rzecz gminy przez skazanych orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń lub wyrokiem sądu,

2)     Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w opał budynków gminnych i jednostek organizacyjnych oraz jego rozliczaniem.

3)     Prowadzenie kancelarii akt i pism tajnych i poufnych.

 

Pracownicy referatu:

- Dawid Dawidowicz

   tel. 957436615

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  BUDOWNICTWA

 Obowiązki z zakresu spraw budownictwa:

1)     Udzielanie, bądź zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,

2)     Nałożenia obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru, nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

3)     Wydawanie pozwolenia na budowę,

4)     Przyjmowanie zgłoszenia na budowę,

5)     Zgłoszenie sprzeciwu w sprawie budowy i nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia,

6)     Przyjmuje zgłoszenie o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

7)     Nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

8)     Nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego,

9)     Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

10)Prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowuje dokumenty objęte pozwoleniem na budowę

11)Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

12)Nakłada obowiązek stosowania art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,

13)Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

14)Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłoszenie sprzeciwu oraz wydania pozwolenia na użytkowanie,

15)Przygotowanie decyzji o nakazie przeprowadzenia kontroli oraz przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części,

16)Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

17)Prowadzi sprawy związane z inwestycjami prowadzonymi przez Gminę                                                                      

 Obowiązki z zakresu spraw planowania przestrzennego:

1)     Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,.

2)     Ogłaszanie o przystąpieniu do opracowania planu lub jego zmian. Przyjmowanie wniosków w tej sprawie.

 

 Pracownicy referatu:

- Adrian Rudziński

   tel. 957436624

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  GEODEZJI  I  GOSPODARKI  GRUNTAMI

Obowiązki z zakresu spraw gospodarki gruntami:

1)     Kompletowanie i składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych lub wpisu do ksiąg wieczystych,

2)     Poświadczenie nabycia prawa własności,

3)     Prowadzenie spraw:

a)     ustalenia granic gospodarstw rolnych i ich szacunek,

b)     zmiany obszaru nadanego gospodarstwa,

c)     zgody na nadanie resztówki,

d)     orzeczenie om nadaniu nieruchomości dzierżawcom i ustaleniu ceny nabycia,

e)     wyrażenie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu,

f)       orzeczenia o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa,

g)     orzeczenie o wyłączeniu spod nadania nieruchomości położonych na obszarze gminy

4)     Prowadzenie spraw scalania gruntów,

5)     Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z:

a)     sprzedażą, przekazaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem grunty gminne osobom fizycznym,

b)     przejęcie od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność, w wieczyste użytkowanie, użytkowanie grunty,

c)     przekazanie odpłatnie w zarząd grunty komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

d)     użyczeniem na krótki czas gruntu osobom fizycznym i komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

e)     przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę budynków, gruntów, urządzeń i lokali użytkowych,

f)       dokonania podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania i poza planem zagospodarowania,

g)     tworzeniem gruntów na cele zabudowy wsi,

h)     ustaleniem granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne,

i)        wyposażeniem gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

j)       podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia przetargu,

k)      wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy,

l)        zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości,

m)    wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii,

n)     przejmowania nieodpłatnego w drodze umowy nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa                                                                     

o)     przejęcia nieodpłatnie na rzecz Gminy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i infrastrukturę mieszkaniową do zasobów komunalnych wraz z przynależnymi gruntami,

p)     umieszczaniem i utrzymaniem tabliczek z nazwami ulic i placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,

 Obowiązki z zakresu geodezji i kartografii:

1)     Realizuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej,

2)     Przyjmuje zawiadomienie o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,

3)     Prowadzi ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

4)     Sporządza zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

5)     Dokonuje rozgraniczeń nieruchomości,

6)     Zarządza nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych.

 

 Pracownicy referatu:

- inż. Michał Kaczmarek

   tel. 957436624

  

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  OCHRONY  ŚRODOWISKA,  KULTURY  SPORTU  I  REKREACJI

 Obowiązki z zakresu ochrony środowiska:

1)     Prowadzi sprawy z zakresu zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy przy ścisłej współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej poprzez:

a)     tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy przy współpracy z ZGK,

b)     zapewnienie poprawnej eksploatacji składowiska odpadów komunalnych,

c)     zapobieganie zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych poprzez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, utrzymywanie szaletów publicznych, ustawienie koszy ulicznych na odpady, organizowanie odbioru odpadów komunalnych,

d)     tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,

e)     współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych.

2)     Ustalenie (po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

a)     wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

b)     rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

c)     wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

3)     Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń innym podmiotom niż jednostki organizacyjne na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

4)     Cofanie zezwolenia po bezskutecznym  wezwaniu do zaniechania naruszeń warunków określonych w zezwoleniu,

5)     Opracowuje ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości z zakresu hałasu i wibracji,

6)     Przygotowuje nakaz wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska użytkownikowi urządzeń technicznych lub maszyn.                                                           

7)     Przygotowuje decyzje zezwalające na wycinkę drzew lub zakrzewienia,

8)     Wymierza kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,

9)     Opracowuje propozycje ustanowienia parków wiejskich oraz sposób wykonywania ochrony,

10)Przygotowanie tymczasowych zarządzeń o wprowadzeniu ograniczeń wymienionych w art. 18 ustawy o ochronie przyrody, a w tym zakazu wznoszenia budowli, prowadzenia zakładów przemysłowych, polowania lub rybołówstwa.

 Obowiązki z zakresu ochrony dóbr kultury:

1)     Opracowywanie projektów zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych wypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2)     Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmioty zasługujące na wciągnięcie ich do rejestru zabytków, 

3)     Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

4)     Przyjmowanie zawiadomienia o ujawnieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku, przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska Zawiadamia o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,

5)     Dba o zapewnienie prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków dla ochrony dóbr kultury.

 Obowiązki z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:

1)     Nadzoruje działalność biblioteki publicznej,

2)     Organizuje i prowadzi działalność kulturalną

3)     Tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej,

4)     Organizuje i współpracuje przy organizacji rekreacji ruchowej poprzez:                                        

a) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

b)       organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych

c)     utrzymuje i udostępnia bazy sportowo – rekreacyjne.

5)     Prowadzi współprace z zespołami sportowymi – klubami działającymi na terenie gminy,

6)     Zapewnia bezpieczeństwo podczas imprez sportowo – rekreacyjnych i dla osób kąpiących się w miejscach wyznaczonych.

7)     Wykonuje obowiązki opiekuna sali sportowej w Bledzewie, w zakres których wchodzi:

  • ·         Ustalanie i przestrzeganie godzin otwarcia sali
  • ·         Ustalanie i przestrzeganie harmonogramu zajęć
  • ·         Stała współpraca z dyrektorami szkół i nauczycielami wychowania fizycznego, Gminnym Klubem Sportowym, Ośrodkiem Szkoleniowym AWF w zakresie wykorzystania sali sportowej
  • ·         Nadzór nad właściwym sposobem korzystania z sali, jej wyposażenia i urządzeń przez użytkowników (odpowiednie obuwie i strój, właściwe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń sali i szatni)
  • ·         Nadzór nad właściwym wykonywaniem pracy i organizacja pracy dla osoby sprzątającej salę
  • ·         Dbanie o zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć i imprez w sali, jak i właściwy i bezpieczny pod względem technicznym sprzęt i urządzenia
  • ·         Przyjmowanie na kwitariusz przychodowy opłat za wynajęcie sali sportowej i prowadzenie właściwej ewidencji i rozliczeń wg wskazań Skarbnika Gminy
  • ·         Prowadzenie dziennika zajęć – ewidencję czasu pracy
  • ·         Prowadzenie księgi inwentarzowej
  • ·         Organizowanie, branie udziału w organizacji gminnych imprez sportowych i innych, które są organizowane z wykorzystaniem sali sportowej

 Obowiązki w zakresie turystyki:

1)     Wykonywanie czynności i prowadzenie spraw związanych z promocją turystyczną gminy,

2)     Prowadzenie współpracy ze stowarzyszeniami związanymi z turystyką i wypoczynkiem,

3)     Prowadzenie ewidencji i spraw związanych z utrzymaniem szlaków turystycznych przebiegającymi przez gminę oraz bazy turystyczne.

 Prowadzi i organizuje sprawy promocji Gminy

 

 Pracownicy referatu:

- mgr Artur Musialski

   tel. 957436619

 

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO  PRACY  DS.  ROLNICTWA  I  DROGOWNICTWA 

 Obowiązki z zakresu spraw rolnictwa:

1)     Przygotowywanie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

2)     Na żądanie organu wyrażającego zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych  i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – przedstawia projekt wniosku, o którym mowa w ppkt 1 w kilku wariantach,

3)     Sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,                                                                        

4)     Wykładanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów do wglądu miejscowej ludności,

5)     Prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek rolnych,

6)     Określenie warunków wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji,

7)     Nakładanie na osobę ubiegającą się o wyłączenie gruntów z produkcji obowiązku rekultywowania na cele rolne lub leśne nieużytków albo użyźnienie innych gruntów,

8)     Przygotowywanie decyzji dotyczących zwolnienia z obowiązku zdjęcia warstwy ziemi uprawnej,

9)     Przygotowywanie decyzji o zdjęciu i wykorzystaniu na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby,

10)Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub klęski żywiołowe,

11)Przygotowywanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

12)Kontroluje stosowanie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

13)Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu łowiectwa,

14)Prowadzenie współdziałania z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności w zakresie bytującej na jej terenie zwierzyny,

15)Określenie wymagań w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

16)Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

17)Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną, a w przypadku wałęsającego się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjecie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie niemożliwości dokonania tego – powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji,

18)Podawanie do publicznej wiadomości lub osób zainteresowanych o zarządzonych przez powiatowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach podjętych w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania,

19)Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników, itp.,

20)Prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,

21)Prowadzenie współpracy z związkami zawodowymi rolników, izbą rolniczą, ośrodkami postępu rolniczego, itp.,

 Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem spisów rolnych, spisów powszechnych oraz sprawy statystyczne rolnictwa.

 Sprawy sołectw:

1)     Organizowanie i przygotowywanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów sołtysów i rad sołeckich,

2)     Pomoc dla sołtysów w organizacji i obsłudze zebrań wiejskich ze strony Urzędu gminy

3)     Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sołectw:

-          protokoły zebrań wiejskich,

-          rejestr uchwał, wniosków i postulatów zebrań wiejskich,

-          korespondencja dotycząca spraw sołeckich,

4)     Organizowanie okresowych narad sołtysów,

5)     Udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej sołtysom i radom sołeckim,

 

Obowiązki z zakresu prowadzenia spraw z  prawa wodnego

1)     Przygotowanie i prowadzenie spraw zmian stosunków wodnych na gruntach

2)     Prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem powodziowym

3)     Prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek wodnych

4)     Przygotowanie nakazu wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem

Obowiązki z zakresu drogownictwa i ruchu drogowego

1)     Prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych,

2)     Przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych,

3)     Przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego oraz przygotowywanie orzeczenia o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie naruszenia jego w odniesieniu do dróg gminnych,

4)     Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach lokalnych,

5)     Prowadzenie współpracy z Starostwem Powiatowym i Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie spraw utrzymania dróg na terenie gminy,

6)     Prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych,

 Organizacja i nadzór nad dowozem dzieci do szkół

1)     Planowanie tras dojazdowych i zapotrzebowania na środki transportowe,

2)     Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem dowozu dzieci do szkół,

3)     Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa przewozu dzieci, dopilnowanie przeprowadzenia okresowych badań technicznych pojazdów przewożących dzieci,

4)     Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym sprawowaniem opieki nad dowożonymi dziećmi przez osoby zatrudnione do sprawowania tej funkcji,

5)     Prowadzenie ścisłej współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Dyrekcjami szkół w sprawach dowozu dzieci do szkół.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.