Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Dla Mieszkańca

Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji. W 2024 roku Punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zlokalizowany jest Międzyrzeczu i Przytocznej.
Punkt w Międzyrzeczu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13 i czynny jest w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30
środa w godz. 7.30 – 11.30
czwartek w godz. 8.30 – 12.30
piątek w godz. 09.00 – 13.00 ( dyżur z uprawnieniem do prowadzenia mediacji)
telefon kontaktowy 95-742-84-67 w godzinach dyżurów adwokatów/radców prawnych W godzinach pracy urzędu proszę kontaktować się pod numerem 95 742 84 76, 504 247 974.
Punkt zlokalizowany w Przytocznej mieści się w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Rokitniańskiej 4 pok.2 i czynny jest w następujących dniach i godzinach:
wtorek w godz. 9.00 – 13.00
W godzinach pracy urzędu proszę kontaktować się pod numerem 95 742 84 76, 504 247 974.
Drugi punkt w ramach otwartego konkursu ofert został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej i również zlokalizowany jest na terenie dwóch gmin
W Skwierzynie w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9 czynny w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek 09.00 – 13.00
wtorek 14.00 – 18.00
Czwartek 14.00 – 18.00
piątek 14.00 – 18.00 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)
W Trzcielu Plac Zjednoczenia Narodowego 9 (budynek OPS) czynny w następujących dniach i godzinach:
Środa 14.00 – 18.00
telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444. W godzinach pracy urzędu proszę kontaktować się pod numerem 95 742 84 76, 504 247 974. W zależności od potrzeb również w ramach prowadzenia punktu świadczona jest nieodpłatna mediacja. Stowarzyszenie współpracuje z osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia mediacji.
W 2024 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7a/2.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
- nieodpłatną mediację
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
- rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
- przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron. Mediacja może być świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie oraz poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Kto może skorzystać z porad prawnych i obywatelskich może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej (zwana dalej Podmiotem) przed uzyskaniem porady musi dodatkowo przedłożyć:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
3. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje samodzielnego zapisu na poradę przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.
- do zainicjowania darmowej mediacji uprawniona jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.
Forma udzielania porad i zapisu. Porady prawne co do zasady udzielane są w punktach NPP/NPO. Można również ustalić termin wizyty telefonicznie bezpośrednio pod nr telefonu 95 742 84 76 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu) lub poprzez rejestrację online. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało witrynę prowadząca potencjalnych interesantów do kalendarza wizyt nieodpłatnych porad prawnych w powiecie, która umożliwia zapisy na porady. Powiat Międzyrzecki aktywował moduł zapisów publicznych w systemie obsługi nieodpłatnych porad prawnych/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. www. np.ms.gov.pl/zapisy Po zgłoszeniu zapotrzebowania na poradę, należy oczekiwać na informację zwrotną o terminie i godzinie zdalnej porady u prawnika.
Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w czasie epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu nadzwyczajnego, w razie wykonywania zadań wynikających z ustawy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, nie jest wymagane złożenie oświadczeń przez beneficjentów pomocy. Zgłoszeń na dyżury w przypadku pracy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem można dokonać telefonicznie pod nr telefonu 95 742 84 76 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu) lub poprzez rejestrację online.

 

Pliki do pobrania:

lista jednostek
Format: pdf, 650.12 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.